Outer Fiber - cement insulation according to GW 340

Ochrana trubek vláknito-cementovou izolací slouží k mechanické ochraně ocelových trubek s PE izolací a to zejména pro plynová a vodovodní potrubí.
Tato ochrana je zhotovena ve dvou provedeních.

Protection of fi ber-cement insulation is used for mechanical protection of steel pipe with PE insulation, especially for gas and water pipes.
This protection is made in two versions.

Schutz von Fiber-Zement-Isolierung für den mechanischen Schutz von Stahlrohr mit PE-Isolierung verwendet werden, insbesondere für Gas-und Wasserleitungen.
Dieser Schutz wird in zwei Versionen hergestellt.


FZM-N

vnější mechanická ochrana trubek s PE izolací při uložení do výkopu v náročném terénu

external mechanical protection of pipes with PE-insulation when stored in excavation in diffi cult terrain

externen mechanischen Schutz von Rohren mit PE-Isolierung, wenn in Ausgrabung in schwierigem Gelände gespeichert

FZM-S

vnější mechanická ochrana trubek s PE izolací při bezvýkopovém horizontálním protlačování

external mechanical protection tubes with PE insulation in trenchless horizontal extruding

äußere mechanische Schutzrohre mit PE-Isolierung in der grabenlosen horizontalen Extrudieren

min. tlouštka vrstvy
min. layer tickness
min. Schichtdicke
7 mm jednotlivá hodnota 6 mm je přípustná
individual value of 6 mm permissible
Einzelwert von 6 mm zulässigis
Provedení konců
End pipes
Endrohre
L
≥ 75 mm
≥ 100 mm
DN
DN ≤ 500
DN > 500
oblast s PE izolací nezakrytá vláknitocementovou maltou
an area with PE insulation an uncovered FZM
ein Gebiet mit PE-Isolierung eine ungedeckte FZM
Konec pláště z vláknitocementové malty by měl být zkosen pod úhlem menším než 45°.
Mohou být však dohodnut i jiné délky a úhly.

The end of the fi ber-cement mortar shell should be chamfered at an angle less than 45°.
However, they agreed other lengths and angles.

Das Ende des faserMörserGranate in einem Winkel weniger als 45 ° abgeschrägt sein.
Es ist möglich, andere Längen und Winkel stimmen.
Cementová izolace

Cementová izolace